Mittetulundusühingu Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Ühendus põhikiri

 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Ühendus on mittetulundusühing, mis tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel.

 

1.2 Mittetulundusühingu nimi on “Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Ühendus”. Ühenduse nime ametlikuks lühivormiks on “Saarte SRIK” (kasutusel edaspidi põhikirjas).

1.3 Saarte SRIK Ühenduse asukohaks on Eesti Vabariik, Hiiumaa.

1.4 Saarte SRIK Ühenduse missioon on aidata kaasa arhitektuuri-, kultuuri- ning miljööväärtuslike hoonete ning piirkondade kaitsele, säilitamisele ja säästvale renoveerimisele ning restaureerimisele Lääne-Eesti regioonis (hõlmab Hiiumaad, Saaremad, Eesti väikesaari, Haapsalut ja Läänemaad).

1.5 Saarte SRIK Ühenduse eesmärgid on:

 1. a) aidata kaasa Lääne-Eesti ajaloolise ja piirkonnale iseloomulike väärtusega hoonestuse säilimisele;
 2. b) restaureerimise- ja säästva renoveerimise alase teabe levitamine;
 3. c) traditsiooniliste ehitusvõtete ja -materjalide tutvustamine, tootmine, kasutamine ja levitamine.

1.6 Oma eesmärkide saavutamiseks:

 1. a) kogub ja vahendab teavet restaureerimise ja säästva renoveerimisega seotud teemadel;
 2. b) korraldab teoreetilisi ja praktilisi koolitusi, õppelaagreid, infopäevi, konsultatsioone, organiseerib avatud töökoja tegevust;
 3. c) propageerib looduslike materjalide ja traditsiooniliste töövõtete kasutamist nii ehituses, õppetöös, kasvatuses kui ka igapäevases majapidamises.
 4. d) koostab ja levitab näidiseid, infomaterjale ja trükiseid;
 5. e) vahendab restaureerimiseks ja renoveerimiseks vajalikke materjale ja tööriistu;
 6. f) korraldab konkursse ja annab välja stipendiume;
 7. g) suhtleb avalikkuse ja sihtrühmadega;
 8. h) algatab ja osaleb oma eesmärkidega saavutamisega seotud koostööprojektides;
 9. i) toetab keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja osaleb keskkonnakaitselistes projektides;
 10. j) mõjutab ja vajadusel sekkub Eesti Saarte ja Lääne-Eesti miljööväärtuslike piirkondade arengusse ja planeerimisse osaledes planeerimisprojektide arutelus ja teavitades avalikkust.

1.7 Saarte SRIK teeb koostööd kõikide eeltoodud eesmärke toetavate üksikisikute, organisatsioonide, haridusasutuste, seltside ja muude juriidiliste isikute ning demokraatlike liikumistega Eestis ja välismaal.

1.8 MTÜ Saarte SRIK on asutatud tähtajatult.

II Saarte SRIK ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1 Saarte SRIK liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad ühingu eesmärke ja soovivad anda oma panuse nende saavutamiseks.

2.2 Saarte SRIK liikmeks vastuvõtu otsustab Saarte SRIK juhatus liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Liikmeks saaja tasub Saarte SRIK üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

2.3 Igal liikmel on kirjaliku avalduse alusel õigus ühingust välja astuda, teatades sellest juhatusele ette vähemalt üks kuu.

2.4 Saarte SRIK liikme võib juhatuse otsusega liikmeskonnast välja arvata, kui ta:

 1. a) ei täida ühingu põhikirja nõudeid ja/või üldkoosoleku otsuseid;
 2. b) tegutseb ühingu eesmärkide vastaselt;
 3. c) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu.

2.5 Saarte SRIK liikme väljaarvamise otsustab Saarte SRIK juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist ja väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.6 Saarte SRIK juhatuse poolt välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Saarte SRIK üldkoosolekul.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Saarte SRIK liikmetel on õigus:

 1. a) osaleda ühingu põhikirjalises tegevuses;
 2. b) osaleda hääleõigusega Saarte SRIK üldkoosolekul ja olla valitud Saarte SRIK juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
 3. c) tõstatada küsimusi üldkoosolekul arutamiseks;
 4. d) saada juht- ja kontrollorganitelt Saarte SRIK tegevuse kohta informatsiooni.
 5. f) astuda kirjaliku avaldusel alusel Saarte SRIKist välja.

3.2 Saarte SRIK liige on kohustatud:

 1. a) järgima Saarte SRIK tegevuses osalemisel põhikirja ja Saarte SRIK organite otsuseid;
 2. b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja tähtajaks Saarte SRIK liikmemaksu;
 3. c) hoidma ja säästlikult kasutama ühingu valduses, kasutuses ja käsutuses olevat vara;
 4. d) informeerima teisi ühingu liikmeid olulisematest ühist huvi pakkuvatest küsimustest;
 5. e) täitma muid kohustusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või ühingu juhtorganite otsustest;
 6. f) osalema Saarte SRIK korraldatud üritustel (üldkoosolek, talgud).
 7. g) mitte avaldama kolmandatele, Saarte SRIKKI mittekuuluvatele isikutele informatsiooni Saarte SRIK tegevusest, mis on juhatuse või Üldkoosoleku otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks.

IV Üldkoosolek

4.1 Saarte SRIK kõrgeimaks organiks on Saarte SRIK üldkoosolek, millel igal Saarte SRIK liikmel on üks hääl.

4.2 Üldkoosoleku pädevuses on:

 1. a) Saarte SRIK põhikirja muutmine;
 2. b) Saarte SRIK eesmärgi ja tegevuste muutmine;
 3. c) juhatuse liikmete määramine ja juhatuse töökorra kinnitamine;
 4. d) soovi korral revisjonikomisjoni määramine;
 5. e) juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;
 6. f) Saarte SRIK tegevuse lõpetamine;
 7. g) juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Saarte SRIK esindaja määramine;
 8. h) Saarte SRIKile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
 9. i) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3 Saarte SRIK üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

 1. a) aastaaruande kinnitamiseks;
 2. b) juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Saarte SRIK liikmetest;
 3. c) muudel juhtudel, kui Saarte SRIK huvid seda nõuavad.

4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Saarte SRIK liikmetest. Juhul kui koosolekul ei tule vajalik esindus kokku, on juhatusel kahe nädala jooksul õigus kokku kutsuda uus üldkoosolek, mis olenemata osalejate arvust on otsustusvõimeline.

4.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud või esindatud Saarte SRIK liikmetest ja Saarte SRIK põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.6 Saarte SRIK põhikirja muutmiseks ja Saarte SRIK tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus, Saarte SRIK eesmärgi ja tegevuste muutmiseks on vajalik kõigi Saarte SRIK liikmete nõusolek.

V Juhatus

5.1 Saarte SRIK tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 2 liiget, kuid mitte rohkem kui 5 liiget.

5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.

5.3 Igal juhatuse liikmel on õigus Saarte SRIKi esindada, kui üldkoosoleku otsusega ei ole sätestatud teisiti.

5.4 Saarte SRIK nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 30 000 eurot, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.5 Juhatus moodustab Saarte SRIK eesmärkide täitmiseks töörühmi, komisjone, ekspertgruppe jms.

5.6 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik vähemalt poolte juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.7 Kui juhatuse liige on seotud ettevõttega, kellega tehingut tehakse, siis taandab ta end otsuse vastuvõtmisest.

5.8. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

VI Revisjonikomisjon

6.1 Saarte SRIK revisjonikomisjon valitakse soovi korral üldkoosolekul üheks aastaks.

6.2 Saarte SRIK revisjonikomisjon kontrollib põhikirjast kinnipidamist ja Saarte SRIK finantstegevust ning annab aru üldkoosolekule.

6.3 Revisjonikomisjon on otsusevõimeline, kui selle töös osaleb üle poole valitud liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

VII Majanduslik tegevus

7.1 Saarte SRIK majanduslikuks aluseks on laekumised:

 1. a) sisseastumis- ja liikmemaksudest;
 2. b) fondidest;
 3. c) organisatsioonide, asutuste ja üksikisikute annetustest, subsiidiumidest ja sihtotstarbelistest laekumistest;
 4. d) Saarte SRIK laekunud tuludest;
 5. e) publikatsioonide ja atribuutika müügist.

7.2 Saarte SRIK vahendeid kasutatakse:

 1. a) majandusliku ja organisatoorse tegevuse korraldamiseks;
 2. b) töötasudeks;
 3. c) komandeeringuteks;
 4. d) ekspertide töö tasustamiseks;
 5. e) muudeks liikumise eesmärkide ja tegevustega seotud kulutusteks.

7.2 Saarte SRIK majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VIII Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine

8.1 Saarte SRIK ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras. 8.2 Saarte SRIK likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3 Saarte SRIK likvideerimisel antakse Saarte SRIK vara üle mõnele teisele Eestis tegutsevale mittetulundusühingule, mis on kantud tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja sihtasutuste nimekirja ning mille eesmärgid on sarnased Saarte SRIK eesmärkidega määratud tegevuse jätkamiseks.

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepingu sõlmimisel 30.08.2021